Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy od Formeds”

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Kod rabatowy od Formeds” jest Formeds Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, KRS: 0000972152, NIP: 5273002472, REGON: 52205041300000, BDO: 000606337, kapitał zakładowy: 32 296 900,00 zł (dalej: „Organizator”). Sprawdź pozostałe formy kontaktu na naszej Stronie.
2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.
4. Akcja Promocyjna umożliwia klientom Sklepu Internetowego skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:

a. indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
b. datę ważności;
c. informację tekstową o minimalnej kwocie zakupów uprawniającej do skorzystania z kodu rabatowego, jeśli taka została wyznaczona;
d. wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach lub w złotych (kod procentowy, kod kwotowy);

5. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. KOD RABATOWY DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ZAPISANYCH DO NEWSLETTERA FORMEDS – Aby otrzymać kod rabatowy dla nowych użytkowników Newslettera uprawniający do -15% rabatu, konieczna jest skuteczna rejestracja do Newslettera Formeds, przeprowadzana zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego www.formeds.pl Po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji, na wskazany adres e-mailowy w usłudze Newsletter, zostanie przesłany e-mail powitalny wraz kodem rabatowym. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi (za wyjątkiem Akcji Promocyjnej: Darmowa Wysyłka). Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku.
b. OKAZJONALNY KOD RABATOWY – kod rabatowy może być okresowo przyznawany przez Formeds w zamian za czynności wykonywane przez użytkowników, za pośrednictwem social mediów lub w ramach czasowych akcji promocyjnych. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi (za wyjątkiem Akcji Promocyjnej: Darmowa Wysyłka). Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku Wartość kodu rabatowego jest każdorazowo wskazany w ramach danej akcji promocyjnej.
c. KOD RABATOWY, KWOTOWY LUB PROCENTOWY NA GRUPĘ PRODUKTÓW upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym z rabatem zamieszczonym na kuponie lub na etykiecie akcji promocyjnej (np. poprzez oznaczenie produktów konkretnym hasłem biorących udział w akcji, np. „Walentynki”). Kod rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi (za wyjątkiem Akcji Promocyjnej: Darmowa Wysyłka).

6. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym.
7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi, udzielanymi przez Organizatora Akcji Promocyjnej.
9. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
10. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.
11. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa.
12. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
13. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku/fakturze.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
15. W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 r.

Nazwa akcji promocyjnej

Rabat

Kod

Grupa produktów

Termin obowiązywania

Dzień Kobiet

drugi produkt -50%

KOBIETA

produkty marki INAMIA

Od 07.03.2024 r. do 11.03.2024 r.