Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy POWDER”

Regulamin Akcji Promocyjnej „Kod rabatowy POWDER”

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

 1. Podczas obowiązywania Akcji Promocyjnej od 17.05.2024 r. do 27.05.2024 r. dodaj do koszyka produkty z linii POWDER, a następnie skorzystaj z kodu rabatowego na koszyk w wysokości -15% lub -20% lub -25%, w zależności od wartości produktów z linii POWDER umieszczonych w koszyku.
 2. Po dodaniu produktów z linii POWDER do koszyka oraz wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego w wyznaczonym polu promocja naliczy się automatycznie.
 3. Kod rabatowy naliczany jest od wartości produktów z linii POWDER w koszyku zakupowym.
 4. Kod rabatowy obniża cenę tylko produktów z linii POWDER umieszczonych w koszyku, nie obejmuje pozostałych produktów.
 5. Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Formeds oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Gotowe! Ciesz się naszymi produktami w atrakcyjnej cenie.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszej Akcji promocyjnej.

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej pod nazwą „Kod rabatowy POWDER” jest Sklep Internetowy prowadzony przez: Formeds Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000972152, NIP: 5273002472, REGON: 52205041300000, BDO: 000606337, kapitał zakładowy: 32 296 900,00 zł (dalej: „Organizator”).  Sprawdź pozostałe formy kontaktu na naszej Stronie.
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kodu rabatowego.
 4. Akcja Promocyjna umożliwia klientom Sklepu Internetowego skorzystanie z kodu rabatowego w postaci elektronicznego kodu alfanumerycznego, który posiada indywidualne oznaczenie:
  1. indywidualną kombinacją liter/cyfr/znaków;
  2. datę ważności;
  3. informację tekstową o produktach objętych promocją;
  4. wartości kodu rabatowego wyrażoną w procentach (kod procentowy);
 5. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. KOD RABATOWY POWDER – upoważnia odpowiednio do rabatu w wysokości -15% lub -20% lub -25% na zakupy produktów z oznaczonej przez Organizatora oferty zamieszczonej w Sklepie Internetowym (np. oznaczenie poprzez informację tekstową o produktach objętych promocją), w zależności od spełnienia przez Klienta progów wartości produktów uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej w koszyku wskazanych w pkt 6. Regulaminu Akcji Promocyjnej. Kod rabatowy nie obejmuje kosztów dostawy oraz nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.
 6. Klient nabywa prawo do skorzystania z kodu rabatowego udzielanego na produkty z linii POWDER znajdujące się w koszyku zakupowym po spełnieniu odpowiednich progów cenowych, tj.:
  1. Wartość produktów z linii POWDER w koszyku wynosi od 00,00 zł brutto do 99,99 zł brutto, co uprawnia Klienta do skorzystania z kodu rabatowego w wysokości -15%,
  2. Wartość produktów z linii POWDER w koszyku wynosi od 100,00 zł brutto do 199,99 zł brutto, co uprawnia Klienta do skorzystania z kodu rabatowego w wysokości -20%,
  3. Wartość produktów z linii POWDER w koszyku wynosi ponad 200,00 zł brutto, co uprawnia Klienta do skorzystania z kodu rabatowego w wysokości -25%.
 7. Kod rabatowy nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w Sklepie Internetowym
 9. Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym, a jedynie rabatem procentowym, udzielanym przez Organizatora Akcji Promocyjnej.
 10. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkty z puli produktów uprawniających do skorzystania z promocji do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu do tego przeznaczonym. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz jego zaakceptowaniu, Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 11. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany po terminie ważności.
 12. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany przez osobę do tego nieuprawnioną ani przez osobę, które weszła w jego posiadanie za pomocą oszustwa.
 13. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 14. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktów widniejących na rachunku/fakturze.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 16. W przypadku wszelkich pozostałych kwestii prawnych, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, stosuje się ogólny Regulamin Sklepu Internetowego.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2024 r.

 

 

 

Nazwa akcji promocyjnej

Rabat

Kod

Grupa produktów

Termin obowiązywania

POWDER

-15%

POWDER15

·         POWDER

Od 17.05.2024 r. do 27.05.2024 r.

POWDER

-20%

POWDER20

·         POWDER

Od 17.05.2024 r. do 27.05.2024 r.

POWDER

-25%

POWDER25

·         POWDER

Od 17.05.2024 r. do 27.05.2024 r.