Regulamin Akcji promocyjnej "Serum za 1 zł"

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

  1. Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 1.02.2024 r. do 14.02.2024 r. dodaj do koszyka produkty o wartości 250 zł, a za serum (INAMIA hydro balance, INAMIA healthy aging lub INAMIA redness relief) zapłacisz 1,00 zł (rabat naturalny).
  2. Po przekroczeniu wymaganej wartości koszyka zakupowego 250,00 zł brutto, promocja uruchomi się automatycznie i będziesz mógł zdecydować, czy do listy zakupów chcesz dodać serum za 1,00 zł.
  3. Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Formeds oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Gotowe! Ciesz się naszymi produktami w atrakcyjnej cenie.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszej Akcji promocyjnej.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem pod hasłem „Serum za 1 zł ” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Formeds Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, KRS: 0000972152, NIP: 5273002472, REGON: 52205041300000, BDO: 000606337, kapitał zakładowy: 32 296 900,00 zł (dalej: Sprzedawca). (dalej: „Organizator”). Sprawdź więcej danych o naszej Organizatorze w Regulaminie Formeds na stronie głównej.
3. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: www.formeds.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
4. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają transakcji w Sklepie internetowym (dalej: „Uczestnik”).

§ 2 Czas obowiązywania Akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od 1.02.2024 do 14.02.2024
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej (np. z powodu ograniczeń technicznych). Jeśli Akcja promocyjna zostanie wcześniej zakończona, Organizator wyraźnie poinformuje o tym użytkowników, np. na stronie internetowej sklepu.

§ 3 Zasady Akcji promocyjnej


1. Akcja promocyjna „Serum za 1 zł” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
2. W ramach Akcji promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do dodania do koszyka produktów, które tworzą nierozłączny „Zestaw promocyjny”.
3. Po przekroczeniu wymaganej wartości koszyka zakupowego o wartości 250,00 zł brutto, promocja uruchomi się automatycznie i Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy do listy zakupów chcesz ma zamiar dodać serum, które w ramach rabatu naturalnego będzie kosztować 1,00 zł.
4. Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na przebieg Akcji promocyjnej.
5. Niniejsza Akcja promocyjna łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.
6. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Formeds.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 5 Zwroty produktów, rękojmia

1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu promocyjnego lub zwrotu wyłącznie poszczególnym produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego.
2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu lub kilku produktów wchodzących w skład danego Zestawu promocyjnego, lecz wówczas pozostawione produkty nie będę objęte promocją i zostaną rozliczone na podstawie cen regularnych.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

§ 6 Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
2. Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail:. kontakt@formeds.pl
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Formeds.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.