Regulamin Akcji Promocyjnej „WIOSNA”

Regulamin Akcji promocyjnej „WIOSNA”

 

Jak skorzystać z Akcji Promocyjnej?

 1. Podczas obowiązywania Akcji promocyjnej od 14.03.2024 r. do 25.03.2024 r. dodaj do koszyka 3 (trzy) dowolne produkty, a za jeden z nich (najtańszy w koszyku) zapłacisz 1% ceny (około 1zł).
 2. Po dodaniu trzech produktów do koszyka zakupowego oraz wpisania kodu WIOSNA promocja naliczy się automatycznie.
 3. Zapoznaj się z treścią i zaakceptuj niniejszy Regulamin, Regulamin Formeds oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pamiętaj! Zalecamy zwrot wyłącznie całego Zestawu promocyjnego, składającego się z trzech produktów. W przypadku zwrotu pojedynczych produktów z zamówienia, cena pozostałych – które zostawisz – będzie regularna.
 5. Gotowe! Ciesz się naszymi produktami w atrakcyjnej cenie.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami naszej Akcji Promocyjnej.

 

Postanowienia ogólne 

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem „WIOSNA” (dalej: „Akcja promocyjna”) jest Formeds Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, KRS: 0000972152, NIP: 5273002472, REGON: 52205041300000, BDO: 000606337, kapitał zakładowy: 32 296 900,00 zł (dalej: Sprzedawca). (dalej: „Organizator”). Sprawdź więcej danych o naszej Organizatorze w Regulaminie Formeds na stronie głównej.
 3. Akcja promocyjna obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: www.formeds.pl (dalej: „Sklep internetowy”).
 4. Akcja promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221c. (tj. osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio jej działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu dwóch produktów, przez co trzeci otrzymają gratis (dalej: „Uczestnik”).

 Czas obowiązywania Akcji Promocyjnej 

 1. Akcja promocyjna WIOSNA trwa od 14.03.2024 do 24.03.2024
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej. (np. z powodu ograniczeń technicznych). Jeśli Akcja promocyjna zostanie wcześniej zakończona, Organizator wyraźnie poinformuje o tym użytkowników, np. na stronie internetowej sklepu.

 

 Zasady Akcji Promocyjnej 

 1. Akcja promocyjna „WIOSNA” dotyczy wszystkich produktów dostępnych w Sklepie internetowym z wyłączeniem zestawów.
 2. W ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnik jest uprawniony do zakupu co najmniej trzech produktów, które tworzą nierozłączny „Zestaw promocyjny”.
 3. Uczestnik Akcji promocyjnej może nabyć trzeci, najtańszych produkt wśród artykułów znajdujących się w koszyku za 1% jego regularnej ceny (ok. 1zł).
 4. Kolejność dodawania produktów do koszyka poprzez Uczestnika nie ma wpływu na to, który produkt zostanie przeceniony.
 5. W przypadku dodania do koszyka większej ilości produktów niż trzy, promocja nie powiela się, Akcja promocyjna obowiązuje w stosunku do jednego, najtańszego produktu znajdującego się w koszyku Uczestnika. Akcja powiela się w przypadku wielokrotności trzech produktów i wówczas zawsze najtańsze produkty są za 1% wartości.
 6. Niniejsza Akcja promocyjna nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Akcji promocyjnej. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać poprzez wpisanie odpowiedniego kodu promocyjnego podczas realizacji transakcji.
 7. Udział w Akcji promocyjnej jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki prywatności Sklepu internetowego Formeds

  Odpowiedzialność 
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do ceny Zestawu w trakcie Akcji promocyjnej, którego to Zestawu roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów

 Zwroty produktów, rękojmia 

 1. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży całego Zestawu promocyjnego.
 2. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie również tylko jednego produktu lub dwóch produktów wchodzących w skład danego Zestawu promocyjnego, lecz wówczas pozostawione produkty nie będę objęte promocją i zostaną rozliczone na podstawie cen regularnych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można składać w trakcie trwania Akcji oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
 2. Reklamacje należy składać na następujący adres e-mail:. kontakt@formeds.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Uczestnik jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Więcej informacji o sposobie dostępu do wyżej wskazanego trybu i procedur rozstrzygania sporów mogą̨ Państwo uzyskać́ na następujących stronach internetowych: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Organizator Akcji promocyjnej nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
 6. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ponadto, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają innych uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.


  Postanowienia końcowe 
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jej postanowień.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 3. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie ogólny Regulamin Sklepu internetowego Formeds..
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2024 r.